Közlemény

a számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló, többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdése szerinti év végi adómemória kiíratásról és egyéb teendőkről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a következőkre hívja fel a NAV elnöke által engedélyezettpénztárgépeket használó (üzemeltető) egyéni és társas vállalkozások figyelmét.

A számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) (továbbiakban: Rendelet) bekezdésének harmadik mondata szerint "Év végén apénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását - a bevétellel való egyeztetés érdekében - el kell végezni és azt az ellenőrzés céljára megőrizni".

Eszerint minden érintett vállalkozásnak ki kell íratnia a tulajdonában (használatában) álló valamennyi (üzemben lévő, vagy abból bármilyen ok - tartalék, javítás – miatt kivont) AP-azonosító jellel és számmal ellátott pénztárgép memóriaegységében tárolt adatokat a 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

A Rendeletben előírt kötelezettség egységes végrehajtása érdekében a kiíratásról szóló listának – gépenként − a következő adatokat kell tartalmaznia:

I. Azonosító adatok:

 • a tulajdonos (használó) neve,
 • a tulajdonos (használó) címe,
 • a tulajdonos (használó) adóigazgatási azonosító száma (adószáma),
 • a stilizált AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.

II. Az adómemória kiíratás adatai:

 • a kiíratás időszaka, melynek:
  • kezdő időpontja: 2011. január 1.
  • záró időpontja 2011. december 31. (amennyiben a pénztárgéppel az előző két dátum nem iratható ki, úgy:
  • kezdő sorszámként az adóügyi zárás sorszáma 2010. december 31-én,
  • záró sorszámként az adóügyi zárás sorszáma 2011. december 31-én)
 • a RAM törlések száma (azon gépeknél, amelyek programjába beépítésre került),
 • a göngyölített forgalom (GRAND TOTAL) összege (az adómemória napi forgalmi összegei együttesen),
 • az áfa kulcsonkénti göngyölített összege azon gépeknél, amelyeknél az adómemória az áfa összegét kulcsonként tartalmazza.

Az adómemória kiíratását a vállalkozásnak önmagának vagy a NAV által jóváhagyott szerviz közreműködésével kell elvégeznie.

Az adómemória kiíratás tényét a pénztárgépnaplóban rögzíteni kell, a listát pedig az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.

Egyéb teendők:

1)  A NAV felhívja a pénztárgépeket használó adózók figyelmét arra is, hogy a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta. törvény) hatálybalépésének időpontja egységesen minden adóalanyra vonatkozóan 2011. szeptember 1. napja, így azon adóalanyok, akik Neta. fizetésére kötelezettek, ezen időponttól kötelesek az adott ügyletekről kibocsátott számlán, számviteli bizonylaton, egyéb okiraton a törvény 3. § (2) bekezdése szerinti feltüntetési kötelezettségnek – a törvény 7. §-ában megfogalmazott mentességi esetek figyelembe vételével – eleget tenni.

A számlán feltüntetendő szövegre nincs kötelező minta, azt a törvényben meghatározott tartalomnak megfelelően az adóalany határozza meg. Abban az esetben, amennyiben az értékesítő adóalany többféle terméket értékesít, célszerű megkülönböztetni a bizonylaton a Neta. hatálya alá tartozó termékeket, és azt, hogy ezek tekintetében az adófizetési kötelezettség őt terheli.

A Neta törvény 3. § (2) bekezdése kizárólag arról rendelkezik, hogy az adó alanya az adóköteles termék értékesítése esetén kötelezett az értékesítésről kiállított bizonylaton feltüntetni, hogy az adókötelezettség őt terheli.

2)  A NAV felhívja továbbá a pénztárgépeket, taxamétereket forgalmazó, szervizelő, használó adózók figyelmét arra is, hogy a honlapon 2011.06.20-i dátummal megjelentette az euró pénznem kezelésére alkalmas pénztárgépeken és taxamétereken az euró bevezetés technikai dátumának 2020. január 1-re történő beállításáról szóló NAV közleményt.

Ebben a NAV felhívta a pénztárgépeket és taxamétereket használó adózók figyelmét arra, hogy a dátum 2020. január 1-re való átállítását NAV-engedélyes szervizzel legkésőbb 2011. december 31-ig végeztessék el, ellenkező esetben a készülék 2012. január 1-ével automatikusan átállhat a felkészülési időszaknak megfelelő működésre.

A NAV ezért ismételten felhívja az érintettek figyelmét a határidő betartására.

Amennyiben a készülék átállna a felkészülési időszaknak megfelelő működésre, úgy a készülék továbbra is Ft-üzemmódban működik, azonban a bizonylatokon a vásárlás végösszege a beállított Ft/euró árfolyammal számolva feleslegesen megjelenik euróban is. Ez esetben az euróban megjelenő összeget figyelmen kívül kell hagyni és mielőbb intézkedni kell az euró bevezetés technikai dátumának 2020. január 1-re történő beállítása iránt.

A közlemény kiadásának a dátuma: 2011.12.16. Forrás: www.nav.gov.hu